Assignment

Zaa Ajụjụ nke mbụ,
Nke abụọ na
Nke atọ.

Submit at the school’s security post 

 

Assignment

Zaa Ajụjụ nke mbụ ruo na nke ano.

Submit assignment at the school’s security post

Leave a Reply