ISI OKWU NDI A MỤRỤ AMỤ NA TAMỤ NKE ATO.
NKE NDI JSS1
1. AHỊRỊ OKWU
2. IGBO IZUGBE
3. NZISA OZI ỌDỊNALA
4. OKWU NDI GBAKỌRỌNỤ
5. EKELE NDI IGBO
6. OKWU IHU NA OKWU OZI(Direct and Indirect Speech)
7. IFO NDI IGBO ISI NKE IRI NA ASATỌ
8. AGỤMAGỤ; ISI NKE IRI ABỤỌ NA ABỤỌ/ IRI ABỤỌ NA OTU
9. MYIRI (SIMILE)
10. MBỤRỤ (METAPHOR)

Leave a Reply